/ ALIEN All-Day Lounge

MENU

迷人的四季遞嬗,啟發了我們的視覺與嗅覺,形塑出ALIEN All-Day Lounge獨有的味道。
ALIEN All-Day Lounge 將當代藝術的經歷延伸到空間體驗,探索藝術的多元層次,結合餐飲空間與藝術展出,與藝術家合作發表生活物件多元可能,提出一種新的知覺想像與體驗。


地點: 金馬賓館當代美術館2F
地址: 高雄市鼓山一路111號
電話: +886-7-972 1685 #6212

© ALIEN Art Centre

© ALIEN Art Centre

© ALIEN Art Centre

© ALIEN Art Centre

© ALIEN Art Centre

© ALIEN Art Centre

© ALIEN Art Centre